รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแห่งหนึ่งจ้าง  ttmnproject.com  ทำ Monitor datalogger temperature Motor จำนวน 4จุดเนื่องจากว่าเครื่องจักรของบริษัทในเปิดใช้เป็นเวลานานแล้วเกิด Overload ขึ้นกับเครื่องจักร  ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิด Overload ขึ้นตอนไหน เนื่องจากบางครั้งเครื่องจักรก็ไม่เกิด Overload   รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงให้ ttmnproject.com  ทำโปรแกรม Save ข้อมูลตลอดเวลาภายในหนึ่งอาทิตย์ ซึ่งการเปิดเครื่องก็ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  การ Save ข้อมูลของโปรแกรมttmnproject.com  ได้จัดทำขึ้นนั้นจะ Save ข้อมูลเมื่อบริษัทได้เปิดเครื่องเท่านั้น   และเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรก็จะดูที่  Data logger ที่  ttmnproject.com รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำขึ้นซึ่งจะแสดงการ Update ข้อมูลทุกๆ 1 นาที  เมื่อเราได้ข้อมูลการจะทำการนำไป Plot ลงกราฟโดยโปรแกรม Exel เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

22

ตำแหน่งการติดตั้ง  Temperature Sensor

2

GUI  Software

1

Save Data Loger รูปแบบ Text File

34

Convert data เป็น File Exel