รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ออดโรงเรียนตั้งเวลาจาก software   เป็นออดเตือนสำหรับโรงเรียนซึ่งเราสามารถตั้งเวลา โดย software ซึ่งเราจะตั้งให้เวลาห่างกันกี่นาที   เวลาไหนตอนไหนก็ได้โดยเราจะการควบคุมจาก software ซึ่งเราสามารถปรับและเปลี่ยนเวลาตามต้องการ ทาง ttmnproject รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการจะต้องมาตั้งเวลาที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับคาบการเรียนอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ออดโรงเรียนตั้งเวลาจาก software