รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เข็มทิศแม่เหล็ก (Magnetic Compass) ที่ปล่อยให้แขวนหรือลอยอยู่โดยอิสระ ณ ที่ตำบลหนึ่งตำบลใดและอยู่ภายในสนามแม่เหล็กของโลกแล้ว เข็มแม่เหล็กนั้นจะหยุดนิ่งอยู่ในเส้นแรง ณ ที่ตำบลนั้น วงใหญ่ของโลก ในพื้นที่ซึ่งเข็มแม่เหล็กชี้อยู่นั้นเรียกว่า เมริเดียนแม่เหล็กของตำบลที่

 

WP_20150904_0051

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ Magnetic compass V1.0