รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   ระบบควบคุมมอเตอร์ผ่าน PC การควบคุมงานต่างๆจำเป็นมีการออกแบบระบบให้ดีมากดังนั้นการออกแบบระบบดีจะต้องให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งการผิดพลาดน้อยสุดน้ั้นจำเป็นต้อใช้ PC และมีการประมวลผลไวที่สุด

WP_20160503_007_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   ระบบควบคุมมอเตอร์ผ่าน PC