รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมผ่าน software  การพัฒนาทางด้าน Software มีควา่มสำคัญมากในการ Interface Hardware ซึ่งทางด้านนี้จะต้องมีความการรับส่งเป็นสำคัญทาง ttmnproject มีทีมงานที่มีคุณภาพ

Clip1_11

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมผ่าน software