รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  car intelligent systems เป็นระบบตรวจสอบการเข้าจอดรถในอาคารซึ่งเราสามารถทราบจำนวนที่เหลือของทีจอดซึ่งระบบจะส่งสัญญาณมาแสดงผลที่หน้าจอดและสามารถบอกปริมาณที่จอดรถอย่างแม่นยำ

P_20170215_144309_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  car intelligent systems

Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.