Comments closed
06OCT
by 9jukkaphan Comments closed

        Data logger คือ ระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการและเก็บข้อมูลเป็นสัญญาณชนิดต่างๆพื้นฐานของระบบ data logger ประกอบไปด้วย scanner หรือ multiplexer digital-voltmeter และตัวบันทึกข้อมูล ซึ่งรับinput ที่เป็นระบบ analog จาก sensor แล้วทำการเปลี่ยนข้อมูลเป็น ระบบ digital และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำเพื่อการนำไปใช้ โดย Datalogger จะมี SD Card สำหรับเก็บค่าที่วัดได้ของสัญญาณตามช่วงเวลาการบันทึกที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ ระบบ data logger จะใช้การควบคุมโดย ระบบ Data Logger จะรับค่าที่จะบันทึกจากตัว Sensor มาผ่าน Signal Convertor เพื่อทำการแปลงสัญญาณที่รับมาให้เป็นสัญญาณที่ A/D ของ Data Logger สามารถนำมาใช้ในการแปลงให้เป็นข้อมูล Digital ได้ Data Logger อาจนำแสดงผลบนคอมพิวเตอร์เป็นกราฟ จากข้อมูล ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หรือจากค่าขณะทำการวัด  ซึ่ง Data logger สามารถนำไปประยุกต์ได้หลายอย่าง

Data Logger

 (ตัวอย่าง Data Logger ที่สามารถเรียกดูออนไลน์ผ่านเว็บได้)

ทาง TTmnproject มีระบบให้เหลือ 2  ระบบ โดยเป็นระบบ Data logger บันทึกลง SDcard    และ  ระบบ Datalogger บันทึกลงweb server